Přihláška pro školyPDF DOC
Seznam soutěžících žákůPDF DOC
Pravidla soutěžePDF
Organizační pokynyPDF

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů „Zlínský vorvaň“

1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje pořadatel soutěže subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou jednotlivé základní školy, které podají písemnou či elektronickou přihlášku do soutěže „Zlínský vorvaň“ (dále jen „soutěž“).

3. Zpracovatel osobních údajů

„DĚTEM“, obecně prospěšná společnost, Kvítková 3958, 760 01 Zlín, IČ: 25583611

4. Zásady pro zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost pořadatele soutěže. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy:

a) Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
b) Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou osobní údaje případně předány. Patří sem také naše povinnost vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
c) Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
d) Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
e) Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu vašich osobních údajů.
f) Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s vaší osobou.
g) Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopíratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá zabezpečit vaše osobní údaje a chránit je před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k vašim osobním údajům měli přístup pouze pověřené osoby pořadatele.
h) Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit souladu všech shora vyjmenovaných podmínek.

5. Pro které účely osobní údaje zpracováváme

Při naplňování svého poslání zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

  • Sestavení soutěžních družstev žáků za účelem konání soutěže
  • Slosování vstupenek žáků v roli obecenstva
  • Zajištění pedagogického dozoru.

6. Kategorie osob, jejich osobní údaje zpracováváme

a) žáci základních škol
b) pedagogové základních škol

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

a) Adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, třída (u žáků), jméno, příjmení, název základní školy, adresa školy, podpis, e-mail, telefon (kontaktní osoba základní školy), jméno a příjmení, název základní školy (u pedagogického dozoru soutěže), jméno, příjmení, třída a název základní školy (u žáků v roli obecenstva).

8. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajícího právního důvodu plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem akce a příslušnou základní školou.

9. Předávání osobních údajů

Osobní data nejsou předávána třetím osobám.

10. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů. Slosovatelné vstupenky žáků v roli obecenstva, které nebyly vylosovány, jsou fyzicky zlikvidovány bezodkladně po konání soutěže.

11. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na informace, zda správce či zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje a jakým způsobem toto zpracování provádí. Rovněž má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.