Soutěžní družstvo

Základní škola sestaví soutěžní družstvo ze šesti svých žáků, a to po jednom žáku ze třetího až osmého ročníku. Družstvo tvoří rovným dílem 3 chlapci a 3 děvčata.

Každé družstvo má jednoho náhradníka, kterým je žák – žákyně z pátého nebo šestého ročníku.

Náhradník sedí v obecenstvu a nastoupí pouze za hráče indisponovaného v průběhu soutěže. Případně může nahradit člena soutěžního družstva, který v den soutěže onemocněl a není ho již možno před začátkem soutěže nahradit soutěžícím ze stejného ročníku. Tuto změnu lze provést pouze se souhlasem organizátorů (před zahájením soutěže) nebo poroty (v průběhu soutěže). Výměna z jiného důvodu není možná (pouze psychická nebo fyzická indispozice soutěžícího).

Náhradník je sedmým členem soutěžního družstva, a i když do soutěže nezasáhne, bude oceněn při závěrečném vyhlášení výsledků společně se svým družstvem.

Soutěžní družstvo má i svého kapitána, který v nutných případech mluví a rozhoduje za celé družstvo, komunikuje s moderátorem, s rozhodčími-asistenty, s porotou. Zodpovídá za disciplínu družstva. Kapitán je označen barevnou páskou na rukávu.

V případě, že by během plnění disciplíny došlo ke zranění, či jakékoliv jiné indispozici u některého ze členů družstva, je kapitán povinen ihned informovat nejbližšího rozhodčího-asistenta a požádat porotu o možnost nastoupení náhradníka.

Členové družstva se k sobě chovají ohleduplně a vzájemně si pomáhají.

Celé družstvo se chová disciplinovaně a respektuje pokyny moderátora a poroty.

Příliš hlučné a neukázněné družstvo může být moderátorem napomenuto, případně může ztratit rozhodnutím poroty i získané body.

Porota 

Hlavním rozhodčím je porota, jménem které jedná její předseda a co řekne, to platí. Má právo veta. 

Porota sleduje chování soutěžního družstva i publika. Hodnotí úroveň jednotlivých soutěžních vystoupení, bystrost a šikovnost soutěžících, ale i již zmiňované hodnoty jakými jsou semknutost jednotlivých družstev, schopnost vzájemné důvěry a spolupráce.

Dle svého zvážení přiděluje družstvům kladné či záporné body.

Družstvo může vznášet svůj protest pouze prostřednictvím svého kapitána a rozhodnutí poroty, jakožto hlavního rozhodčího, je povinno respektovat.

Porota dále uděluje „Cenu pro nejlépe fandící publikum“ a cenu „Best Image“, určenou pro nejnápaditěji oblečené a vystrojené obecenstvo. Rovněž může udělit „Zvláštní cenu poroty“ za mimořádný počin, spojený se soutěží.

Porota je obvykle složena ze zástupců Města Zlína, Mesta Púchova, Zlínského kraje, ze zástupců komerčních partnerů a pořadatele.

Soutěžní disciplíny

Soutěží se zpravidla ve čtyřech netradičních sportovních disciplínách. Pořadatel si vyhrazuje právo upřesnit počet soutěžních disciplín s ohledem na počet přihlášených škol a časovou náročnost soutěže.

Body v každé z disciplín získává prvních deset družstev podle pořadí za dosažený čas. Počet bodů: 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 –  2 – 1 pro družstva umístěná na 1. – 10. místě z celkového hodnocení všech družstev.

U všech soutěží mohou družstva získat i prémiové body za perfektní provedení soutěže – neporušení pravidel, případně body za trefení cíle. Tyto body přidělují rozhodčí-asistenti na soutěžních drahách.

Samozřejmě své body přiděluje, případně odebírá soutěžní porota.

Všechny takto získané body se sčítají a vítězí družstvo s jejich největším počtem.

Kulturní vystoupení

Zpestřením soutěže jsou krátká kulturní vystoupení, která si připravují přímo samy zúčastněné školy a kterými se prezentují o  přestávkách mezi jednotlivými disciplínami. Kulturní vystoupení není podmínkou účasti v soutěži a pořadatel si případně vyhrazuje právo vybrat kulturní vystoupení dle počtu nebo druhu vystoupení.

Losování vstupenek

Pro obecenstvo jsou rovněž určeny hodnotné dárky. Všichni žáci v obecenstvu obdrží slosovatelnou vstupenku, kterou vyplní a odevzdají do společného osudí. Vstupenku nevyplňují členové soutěžního družstva a náhradník! Losování se provádí v přestávkách mezi soutěžními disciplínami. Ceny si tak odnášejí nejen všechna soutěžící družstva, ale i žáci v obecenstvu.

Ceny pro soutěžící

Ceny za účast v soutěži získají všechna soutěžící družstva. Ti nejlepší odcházejí navíc s poháry a medailemi.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje pořadatel soutěže subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje uvedením těchto informací na webu soutěže www.vorvan.zlin.cz.